صبح روز سه شنبه مورخ۹۵/۸/۲۵ دومین جلسه گروه پژوهش مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) با حضور جناب آقای دکتر زمانیان وپرسنل مجموعه دانشکده علوم پزشکی لارستان درسالن شورای بیمارستان برگزار گریدد. دراین جلسه درمورد فعالیت های دفتر پژوهش بیمارستانی وبرنامه های آموزشی پرسنل گروه پژوهش وتحقیق ، بحث وگفتگو شد./

 

 

 

 

41213