صبح روز سه شنبه مورخ ۱۶/۹/۹۵  کنفرانس همودیالیز وعوارض آن با حضور پرسنل بخش های دیالیز بیمارستان های لار- بیرم – اوز ، خنج برگزار گردید ودر مورد انواع صافی های دیالیز – عوارض حین دیالیز – کفایت دیالیز – وزن خشک وRO بحث وتبدل نظر گردید. این کنفرانس توسط آقای جمالی وخانم ها زاهدی وناصرنژاد از مربیان  دیالیز ارائه شد.
unhjtitled untitlded untitled