صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۰ آیت الله سید مختار موسوی پس از حضور در مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»از بخش های nicu و بخش خیر ساز ccu و post ccu «شادروان حاج احمد شریفی» که در آستانه افتتاح می باشد بازدید و از زحمات دست اندرکاران تقدیر و قدردانی نمودند.