تقدیر و تشکر از پرسنل مدارک پزشکی

به مناسبت روز مدارک پزشکی مسولین بیمارستان در واحد مدارک پزشکی حضور یافته و با اهداء شاخه گل به مناسبت همین روز از کارمندان شاغل در این واحد تشکر و قدردانی نمودند.