بازدید معاونت درمان، مدیر خدمات پشتیبانی و مدیر مالی دانشکده علوم پزشکی از مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

صبح روز سه شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ دکتر اکبرزاده معاونت درمان، کبیری مدیر خدمات پشتیبانی و اسدی مدیر مالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) از انبارها، وسایل و تجهیزات این مرکز بازدید و موضوعاتی همچون روند جابه‌جایی، تغییر و تحول وسایل اموالی را در راستای استفاده بهینه و نگهداری آنها مورد بحث و بررسی قرار دادند. در پایان نیز تصمیماتی در مورد بحث های ذکر شده اتخاذ گردید که دکتر اکبرزاده دستور به اجرای آنها را در اسرع وقت دادند. در ضمن این مسولین از درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هاشمی زاده بازدید به عمل آوردند.