مراسم تودیع و معارفه مسول دفتر خدمات پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

با حکم دکتر بهزاد رضایی، سرکار خانم لیلا زارع مسول دفتر خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا (ع) شد.
صبح روز پنجشنبه مورخ ۹ خرداد ماه ۹۸ مراسم تودیع و معارفه مسول دفتر خدمات پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) با حضور ریاست، مدیریت و مسولین کلیه واحد ها در سالن شورای این مرکز برگزار گردید. در این مراسم از زحمات چند ساله سرکار خانم بهارستانی مسول دفتر خدمات پرستاری و مامایی پیشین بیمارستان تقدیر و تشکر و سرکار خانم زارع به عنوان مسئول جدید معرفی گردید. گفتنی است که خانم زارع پیش از این به مدت….. سال این مسولیت را به عده داشته و از پرسنل با تجربه و با سابقه این مرکز می باشد.