باتوجه به عدم کارایی مناسب دستگاه امهاء زباله(هیدروکلاو) این مرکز و وجودمشکلات فنی به صورت مکرر یک عدد دستگاه امهاء پسماندهای عفونی بیمارستانی ۱۰۰لیتری با هزینه ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۱ ریال خریداری وجایگزین دستگاه قبلی گردید.درضمن اقدامات لازم جهت نصب وراه اندازی این دستگاه انجام گرفته است .