جلسه آموزشی و توانمندسازی اعضاء غیر هیئت هلمی کارکنان دانشکده علوم پزشکی لارستان روز یکشنبه صبح مورخ ۲۲/۱/۹۵ در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) برگزار گردید و در خصوص دستورالعمل های جدید نظام آموزشی وتوانمندسازی آموزش های لازم داده شد.