مدد کاری

نام و نام خانوادگی مسئول

سهیلا اقتصادی فرد

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شرح فعالیت

Ø     راند کل بیماران که هر کدام تحت چه پوششی هستند اعم از کمیته یا بهزیستی یا بی بضاعت .

Ø     گفتگو با بیماران و خانواده هایشان، شناسایی مشکلات آنها و پیگیری و رفع آن

Ø      شناسایی بیماران بدون همراه جهت کمک به آنها در زمینه کمک به رفع مشکلات آنها در بیمارستان

Ø     جمع آوری اطلاعات لازم در مورد وضعیت مادی و معنوی بیمار و تحقیق در موارد احتیاج بیمار به مددکار اجتماعی ،اتخاذ تدابیر لازم جهت مدد رسانی به بیماران ، تشکیل جلسات مشاوره با بیماران ،

Ø     شناسایی کودکان بی سرپرست بستری شده در بیمارستان، پیگیری رفع مشکلات آنها و اطلاع رسانی و هماهنگی با مراجع قضایی وسازمان های حمایتی

Ø     پیگیری جهت شناسایی بستگان بیماران بدون همراه و کمک به پذیرش و نیز حمایت از این بیماران توسط آنها پس از ترخیص از بیمارستان با هماهنگی امور حقوقی

Ø     ارائه راهنمایی و معرفی نامه به همراهان بیماران تصادفی جهت مراجعه به نیروی انتظامی .

Ø     هماهنگی با خیرین و کمک به بیماران نیازمند در چهارچوب نیت های خیر خواهانه خیرین

Ø     پیگیری شناسایی خانواده و بستگان بیماران مجهول الهویه و اطلاع رسانی به مراجع قانونی ذیربط با هماهنگی امور حقوقی

Ø      هماهنگی با نمایندگان سازمان های بیمه گر در بیمارستان جهت رفع مشکلات بیماران

شماره تماس

۰۷۱۵۲۲۴۲۱۰۳-۷

داخلی ۳۱۸

ساعت کار مددکاری

مددکاری بیمارستان صبح از ساعت   ۷:۳۰    الی    ۱۴:۰۰     فعال میباشد