فرم ثبت و گزارش دهی خطای پزشکی

به لحاظ تلاش سازمان در جهت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و اثرات مطلوب آن در امنیت سازمان ، نیازمند مشارکت همگی از طریق گزارش خطا در خصوص اصلاح فرآیندها می باشیم ، لطفاً برای جلوگیری از بروز و تکرار آن ، خطاهایی را که مشاهده می نمایید در فرم زیر ثبت و ارسال از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدر دانی می شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی استفاده میشود و باید بدون تغییر باقی بماند.