کارکنان کتابخانه

نام ونام خانوادگی : زهرا اخوت
مدرک : کارشناس کتابداری واطلاع رسانی پزشکی
سمت : مسئول کتابخانه