شماره داخلینام واحدشماره داخلینام واحدشماره داخلینام واحد
300مرکز تلفن344اورژانس - پذیرش384سوپروایزر
302ریاست345اورژانس - پزشک385انبار
305دبیرخانه346اورژانس - رست386آشپزخانه
306دفترپرستاری347اورژانس - نگهبانی387فیزیوتراپی
307امورمالی348اورژانس388CSR
308امورمالی350درمانگاه - پذیرش389رختشویخانه
309امورمالی303
درمانگاه -چشم390تاسیسات
310سوپروایزر رایانه314درمانگاه -روان پزشکی391تدارکات
311دفتر پرستاری352درمانگاه -جراح عمومی392نقلیه
312کارگزینی353درمانگاه -گوش ، حلق و بینی393خیاط خانه
313مدارک پزشکی و بایگانی354درمانگاه -داخلی سالن394شیمی درمانی
316روابط عمومی355درمانگاه -ارتوپدی 1452پاتولوژی
318مددکار اجتماعی- بهذاشت محیط - تغذیه356درمانگاه - اطفال400واحد IT
320درآمد357درمانگاه -ارتوپدی252241116بخش تالاسمی
321دفتر بهبود کیفیت359درمانگاه -قلب52252111نظام پرستاری
322نظام پرستاری360درمانگاه -مغز و اعصاب
324نمایندگان بیمه408درمانگاه - زنان
325حسابداری - ترخیص341درمانگاه -اورولوژی
326پذیرش مرکزی361اتاق عمل-پذیرش
328زایشگاه362اتاق عمل- پذیرش
329زایشگاه363اتاق عمل- ریکاوری
373زایشگاه365بخش جراحی
330بانک ملی366بخش جراحی
331نگهبانی سالن367بخش داخلی
396نگهبانی ورودی368بخش داخلی
333مهندسی پزشکی370بخش زنان
334داروخانه371بخش زنان
336دیالیز374بخش اطفال- نوزادان
337آزمایشگاه375بخش اطفال- پزشک
338آزمایشگاه377CCU
339رادیولوژی378CCU
340رادیولوژی380ICU
341سنگ شکن381ICU
342CT-SCAN419ICU
343MRI383شنوایی سنجی