معرفی واحد و کارکنان

کلیک کنید
معرفی واحد و کارکنان

کتابچه بهداشت محیط ، ایمنی و سلامت شغلی

کلیک کنید
کتابچه بهداشت محیط ، ایمنی و سلامت شغلی

گندزداها و ضدعفونی کننده ها

کلیک کنید

دستورالعمل تفکیک ، جمع آوری و نگهداری پسماندهای پزشکی

کلیک کنید
دستورالعمل تفکیک ، جمع آوری و نگهداری پسماندهای پزشکی

دستورالعمل لکه زدایی سریع مواد خطرناک

کلیک کنید
دستورالعمل لکه زدایی سریع مواد خطرناک

دستورالعمل استفاده از لامپ UV

کلیک کنید