آیین نامه کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

آیین نامه کتابخانه

سال 1400-1399

 

 

این آیین نامه توسط شورای کتابداران دانشکده علوم پزشکی لارستان و به نفع تمامی کاربران کتابخانه به تصویب رسیده است و اجرای مفاد آن در تمامی کتابخانه های تابعه ضروری است.

 

اهداف آیین نامه:

 •         دسترسی عادلانه به خدمات کتابخانه و منابع اطلاعاتی
 •         نگهداری مواد کتابخانه، تجهیزات و ساختمان کتابخانه در شرایط قابل قبول و قابل استفاده
 •         ایجاد محیطی آرام که به مطالعه کمک می کند
 •         ارائه خدمات امانت بین کتابخانه ای به شعبه های تابعه کتابخانه

مفاد آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

ماده یک: امانت

 1.     استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا کتابخانه امانت داده مي شود.
 2.     در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد . لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد. در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد.
 3.     تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد :

اعضا تعداد منبع مدت امانت
اساتید و اعضای هیأت علمی 5 جلد 10 روز
پرسنل 3 جلد 7 روز
دانشجويان مقطع کاردانی و کارشناسی 3 جلد 7 روز
دانشجویان سایر کتابخانه های تابعه دانشکده علوم پزشکی لارستان 2 جلد 5 روز

 


تبصره 1 : مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير مي باشد.

تبصره 2 : مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسي بنا به تشخيص مسئول كتابخانه و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تغيير كند.

 1.     افراد در صورت عضويت در كتابخانه واحد مربوطه با رعايت شرايط زير، مي توانند از منابع ساير كتابخانه هاي تابعه استفاده نمايند :

الف) اولويت استفاده از منابع هر كتابخانه با اعضای همان كتابخانه مي باشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود مي باشد.

ب) كتابخانه هيچگونه تعهدي نسبت به ارائه فضاي مطالعه و ساير امكانات به اعضای ساير كتابخانه ها ندارد.

 

ماده دو: جريمه ديركرد

 

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود، جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف) تأخير به مدت 7 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 5000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.

ب) تأخير بيش از 7 روز تا 15 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 10000 ريال محاسبه خواهد شد.

 

ماده سه: جبران خسارت

 

 1.   چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد
 2.   چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

الف) كتاب لاتین مطابق قيمت روز با  ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

ب) درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد (كتب لاتين) پرداخت نمايد.

 1.   چنانچه امانت گیرنده هرگونه خسارتی به منابع امانتی وارد نماید (اعم از پاره کردن کتاب، ریختن مایعات بر روی کتاب و...)، موظف است در اسرع وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

 

ماده چهار : تسويه حساب

 

 1.     دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه فرم تسويه حساب دريافت نمايند.
 2. واحد آموزش دانشكده ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا اخراج شده اند را به كتابخانه اعلام تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد.

 

ماده پنج : رعايت نظم در كتابخانه

بـه منظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

 1.     رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه
 2.     به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر به هنگام ورود به كتابخانه
 3.     رعايت شئونات و حجاب اسلامي