اقتصاد درمان

بیمارستان امام رضا(ع)

  • تنظیم کلیه ی اسناد بستری پس از ترخیص بیمار
  • بررسی نواقص مستندات اسناد ارسالی به سازمان های بیمه گر
  • بررسی خدمات چارج شده در زیر صورتحساب بیمار بر اساس مستندات موجود
  • بررسی کد خدمات چارج شده بر اساس کتاب ارزش نسبی
  • بررسی کلیه خدمات چارج شده بر اساس اینکه بیمار در چه بخشی و کدام پزشک مورد معالجه قرار گرفته است با توجه به قوانین کتاب ارزش گذاری نسبی و دستورالعمل یکپارچه رسیدگی به اسناد سازمان های بیمه گر
  • چک کردن پرونده ها پس از خروجی کارشناس ناظر و اعمال احتمالی کسورات و اصلاح و دفاع از اسناد
  • بررسی و تنظیم کلیه ی اسناد سرپایی اعم از ویزیت و خدمات پاراکلنیک و تهیه دیسکت جهت ارسال به سازمان های بیمه گر با تهیه و تنظیم صورتحساب های مربوطه
  • تهیه دیسکت و صورت حساب های اسناد بستری ارسالی به سازمان های بیمه گر
  • راندوم کردن اسناد بیمه سلامت بر اساس قوانین سازمان بیمه سلامت
  • چک و تهیه آمار مخصوص روزانه صندوق های بیمارستان و ثبت در سامانه سجاد
  • بررسی روزانه حساب درآمد اختصاصی بیمارستان و تهیه لیست از واریزی سازمان های بیمه گر و متفرقه
  • ثبت اسناد ارسالی و مبالغ واریزی سازمان های بیمه گر در سامانه سجاد
  • بررسی و دفاع از اسناد بیمه ای در تاریخ مقرر رسیدگی توسط سازمان های بیمه گر
  • ثبت کسورات بیمه ای در سامانه سجاد
  • ثبت حواله های نقدی و واریزی بیمه ای بصورت ماهانه به ستاد و خزانه در سامانه سجاد
  • ارسال اطلاعات کاهش فرانشیز زایمان طبیعی و فرانشیز سرپایی و رسیدگی به اسناد بصورت ماهانه پس از ارسال اسناد به سازمان های بیمه گر در سامانه HSE ( وزارتخانه )
  • تهیه فایل اکسل مربوطه از فرانشیز یارانه جهت واحد اقتصاد درمان دانشکده بصورت ماهانه
  • اعلام آخرین تغییرات رسیدگی به اسناد به سرپرستی و پزشکان مربوطه و بخش ها جهت جلوگیری از کسورات احتمالی
  • ممهور نمودن کلیه اسناد ارسالی به سازمان های بیمه گر به مهر پزشکان و بخش های مربوطه
  • تهیه و تنظیم کلیه ی آمارها و اطلاعات درخواستی از سوی مقامات مافوق

  تهیه فرم های مربوطه جهت اسناد برای خدمات انجام شده در بخش های مختلف جهت جلوگیری از کسورات احتمالی