امور قراردادها

بیمارستان امام رضا(ع)

  • تهیه پیش نویس قراردادهای مورد نیاز دانشکده
  • تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تأییدیه های لازم
  • تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده
  • برگزاری مناقصه های عمومی، محدود و مزایده
  • تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه
  • پیگیری فرایند واگذاری و برون سپاری خدمات مورد نیاز مرکز
  • نظارت و بررسی نحوه عملکرد شرکتهای طرف قرارداد بر اساس چک لیست
  • پیگیری واگذاری خدمات بر اساس بسته های خدمتی به خصوصی مبتنی بر قانون مناقصه و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و انجام برنامه کاهش تصدی گری در سطوح دانشکده