امور مالی

بیمارستان امام رضا(ع)

 • تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها با قوانین وآئین نامه ومقررات حاکم بر دانشکده
 • ارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی
 • هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالی
 • پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد
 • حفظ وشناسائی وهم چنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر دارییهای واحد
 • کنترل امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشکده
 • اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشکده
 • اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی
 • گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت
 • واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید
 • نظارت بر اجرای امور محوله به امور مالی وامین اموال
 • مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و۰۰
 • امضاء اسناد ماالی و چک بانکی
 • پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.
 • نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.
 • تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.
 • ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.
 • حسابرسی اسناد هزینه.
 • پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.
 • ایجاد دفاتر کل، روزنامه و …. و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.
 • بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل. 
 • صدور اسناد جاری حسابداری .
 • صدور اسناد اصلاحی .
 • دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری .
 • تهیه لیست حقوق ماهانه .
 • نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد .
 • نگهداری ، راهبری ، وتهیه گزارش از سیستم پرسنلی .
 • تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد.