ایمنی بیمار

بیمارستان امام رضا(ع)

 • مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان
 • هماهنگي برنامه ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان
 • تدوين اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان
 • شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه
 • خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان
 • طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار
 • ارائه راهکار به منظور ارتقای فرهنگ ايمني بيمار
 • شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان
 • همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي
 • نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان
 • شركت و همكاري فعالانه با مديريت ارشد بیمارستان در چگونكي راهبري موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار
 • شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی
 • بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان