بازدید سرپرست دانشکده علوم پزشکی لارستان از کتابخانه شادروان فاضل راستی لاری

دکتر سلمان پور سرپرست دانشکده امروز صبح به همراه رئیس حوزه ریاست خانم فزونی و مدیرکلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی هاشمی زاده خانم بهارستانی

از کتابخانه فاضل راستی لاری بازدید کردند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم