بخش اتفاقات

بیمارستان امام رضا(ع)

اتفاقات بیمارستان در طبقه همکف  قرار داشته و دارای 2 ورودی است  :

 1- ورودی های بخش  به گونه ای است که مشرف  به  کلیه بخش ها ی درمانی ،اتاق عمل ،بلوک زایمان  واحدهای پارا کلینیک (سی تی اسکن،رادیولوژی ,سونوگرافی ،فیزیو تراپی ,آزمایشگاه  ودرمانگاه ) می باشد.

2- ورودی اصلی بیماران در محوطه بیمارستان و جدا از ورودی اصلی ساختمان بیمارستان می باشد. این ورودی محل استقرار آمبولانس و مراجعه بیماران بدحال توسط EMS  می باشد.

بخش از دو قسمت ،فوریتها و بخش  بستری تشکیل شده است. قسمت ورودی بخش اتفاقات مجهز به واحد تریاژ می باشد کلیه بیماران  در اولین لحظه ورودی به بخش در پنج سطح تریاژ وسطح بندی  میشوند . تریاژ وسطح بندی  بیماران بر  عهده پرستار تریاژ می باشد بیماران پس از سطح بندی به اطاق احیا (سطح 1) و پزشک  اسکرین ارجاع میشوند .تا قبل از ویزیت پزشک پرستار تریاژ مراقبت از بیماران را برعهده دارد .

سطح دوم که بیمار وارد بخش می شوند توسط اینچارج تحویل گرفته و به یکی از پرستاران تحویل داده و بر اساس case method کارهای بیمار انجام می شود.

این بخش در تمام اوقات آماده پذیرش وارائه خدمات به بیماران می باشد .خدمات  شامل :

تزریقات - پانسمان وبخیه  – نوارنگاری- گچ گیری – ویزیت بیماران سر پایی توسط متخصص طب اورژانس ,پزشک عمومی ودر صورت لزوم متخصص   – خدمات دندان پزشکی

امور مربوط به پذیرش و ترخیص بیماران سرپایی در محل  بخش اتفاقات انجام میشود .

بخش اتفاقات