بخش دیالیز

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش دیالیز

بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) لارستان دارای 12 تخت می باشد که در  انتهای ضلع  غربی  درمانگاه قرار دارد و شامل   11 تخت منفی و یک تخت HBS  مثبت است . این بخش در شیفت صبح و عصر فعال بوده و در شیفت عصر و روزهای جمعه بصورت آنکال میباشد.  تعداد 16 عدد دستگاه دیالیز در بخش موجود است که 12 عدد فعال و 4 عدد رزرو می باشد. از 16 دستگاه موجود ، تعداد 7 عدد دولتی و 9 عدد را خیرین نیکوکار خریداری نموده اند.برنامه آموزشی به بیماران بصورت پمفلت آموزشی، کلاس عمومی و آموزشی چهره به چهره بصورت مرتب و منظم توسط پرسنل بخش انجام می گردد. قبل از انجام همودیالیز بیمار جهت تعبیه شانت و انجام مارکرهای آزمایشگاهی (HIV-HBS-HCV) راهنمایی میشود. در موارد اورژانس برای  بیمار دبل لومن گذاشته و مارکرهای مربوطه انجام میشود. جهت بیماران مزمن جدید اخذ رضایت پروسیجر تهاجمی انجام همودیالیز  الزامی و برای بیماران تحت درمان سالیانه رضایت  پروسیجر تهاجمی تمدید میشود .

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.