بخش های کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

  • خدمات فنی

رده بندی:رده بندی کتابهای پزشکی بر اساس ردهNLMو رده کتابهای غیر پزشکی بر اساس رده LC صورت می گیرد.

فهرست نویسی و سازماندهی منابع

ثبت اطلاعات کتابشناختی منابع در نرم افزار

چاپ و نصب لیبل و رده و بارکد منابع

ممهور نمودن و ورود کتابها به داخل مخزن بر اساس رده برای استفاده اعضا

  • سفارشات

مهمترین هدف بخش سفارشات به روز نگه داشتن منابع موجود و تهیه منابع جدید بر اساس خط مشی کتابخانه و نیاز اعضا آن میباشد.

فرایند خرید:تهیه لیست جامع از منابع مورد نیاز کتابخانه ،اساتید و دانشجویان و پرسنل.

خرید از طریق ارتباط با ناشرین

  • خدمات بخش امانت

ثبت اطلاعات اعضا جهت عضویت در کتابخانه و امانت کتاب.

تمدید نمودن مدت امانت و عودت منابع

قرار دادن کتابهای عودتی در مجموعه

قفسه خوانی و وجین کتابهای خارج از رده

  • بخش مرجع

 آن بخش از کتابخانه که فعالیتهایی به منظور کمک و راهنمایی به مراجعان و یافتن اطلاعات تازه در مورد موضوعات مختلف و هر نوع کمک فردی که توسط کتابدار به مراجعان کتابخانه داده می شود.

هدف بخش مرجع:تسریع و تسهیل دریافتن اطلاعات مورد نیاز مراجعان می باشد.

منابع مرجع:منابعی هستند که به عنوان مجموعه ای از اطلاعات منظم و سازمان یافته برای پاسخگویی سریع به سوالات تهیه و تنظیم شده است نه برای خواندن تمام آن منابع مزبور امانت داده نمی شود و در قسمت مرجع نگهداری و فقط در کتابخانه باید از آن استفاده نمود مانند کتاب لاتین تخصصی ،CDآموزشی ،مجلات و فرهنگهاو...