بهداشت حرفه ای

بیمارستان امام رضا(ع)

 1. بازدید از کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان
 2. ثبت و گزارش نتایج بازدید و طرح آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور ارائه پیشنهادات جهت رفع نواقص
 3. اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار از جمله روشنایی، صدا، پرتو، میدان مغناطیسی، شرایط جوی، عوامل شیمیایی و ...
 4. ارائه گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور در کمیته به منظور ارائه پیشنهادات کنترلی جهت حذف یا کاهش مواجهه پرسنل با عوامل زیان آور ( بهبود روشنایی بخش ها، بهبود هود پاتولوژی- شیمی درمانی و آزمایشگاه )
 5. تعیین و تهیه نوع وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع شغل پرسنل
 6. تهیه لیست مواد شیمیایی مورد استفاده در یخش ها و واحدها، تهیه برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی ( MSDS)
 7. برچسب گذاری مواد شیمیایی بر طبق نظام یکپارچه جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی ( GHS )
 8. انجام معاینات سلامت شغلی و تشکیل پرونده پزشکی پرسنل
 9. انجام نیازسنجی آموزشی بهداشت حرفه ای کارکنان و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ایمنی و سلامت شغلی
 10. تهیه پوسترهای آموزشی در زمینه ایمنی و سلامت شغلی پرسنل
 11. تهیه خاموش کننده های مناسب جهت بخش ها و واحدها
 12. برگزاری کلاس آموزشی آتش نشانی و مانور اطفاء حریق
 13. اخذ گزارش حوادث شغلی کارکنان
 14. تهیه ملزومات ارگونومی مناسب جهت کا رکنان
 15. نظارت بر نحوه انبارش مواد در انبارها و بررسی وضعیت ایمنی و نگهداری از جمله تهویه، روشنایی و ....