بهداشت محیط

بیمارستان امام رضا(ع)

 • تشکیل کمیته بهداشت محیط و مطرح کردن مسائل و مشکلات بهداشتی بیمارستان و پیگیری مصوبه های آن
 • شرکت در جلسه ماهانه کنترل عفونت و همکاری با سوپروایزر کنترل عفونت
 • تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی برای کارکنان رده های مختلف بیمارستان
 • تهیه محلولهای گندزدایی و ضدعفونی کننده های مختلف (ابزار دست محیط و ... )
 • بررسی آب مصرفی بیمارستان ( از نظر میکروبی و شیمیایی )
 • بررسی آب مصرفی در دستگاههای دیالیز ( شیمیایی و میکروبی )
 • نظارت بهداشتی بر نحوه کار آشپزخانه و همکاری با کارشناس تغذیه
 • نظارت بر CSSD و نحوه صحیح انجام استریلیزاسیون ( شستشوی ستها ضدعفونی آنها پک کردن نگهداری ستها و... ) و پایش دستگاههای اتوکلاو
 • نظارت بر نحوه صحیح انجام شستشوی ملحفه و البسه بیماران در لاندری
 • نظارت بر دفع صحیح پسماندهای بیمارستان ( تفکیک جمع آوری حمل و نقل و امحاء )
 • نظارت بر دستگاه امحاء پسماندهای عفونی و پایش دستگاه امحاء
 • تهیه پایشگرهای دستگاه امحاء زباله ( پایشگرهای شیمیایی و میکروبی )
 • نظارت بر کلیه بخشهای بستری
 • ارائه راهکارهای بهسازی به عنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین و نظارت بر سمپاشی بخشها و واحدها

پیگیری انعقاد قرارداد با شرکتهای معتمد محیط زیست جهت پایش عملکر دستگاه امحاء زباله