تأسیسات

بیمارستان امام رضا(ع)

وظایف تأسیسات بیمارستان شامل سه بخش عمده می باشد که عبارتند از:

تعمیر، سرویس و نگهداری

  • تعمیر :

تعمیر کلیه لوازم و ملزومات تأسیساتی که شامل لوازم موتورخانه و بخش های بیمارستان می باشد از قبیل : دیگ بخار، تابلوبرق، سانترال و ... که با توجه به درخواست بخش ها و راند کردن به آنها رسیدگی می شود.

  • سرویس :

سرویس ها شامل سرویس های دوره ای یا روزانه می باشد که در فصول مختلف با توجه به نیاز سازمان انجام می شود. سرویس های روزانه مثل سرویس سختگیر، دیگ بخار و ... . سرویس های فصلی مثل : سرویس پمپ ها، هواسازها، سانترال ها و ... می باشد که بعد از انجام آنها با توجه به نحوه ی انجام عملیات چک لیست مربوطه پر می شود.

  • نگهداری :

نگهداری شامل مکمل کننده دو بخش فوق می باشد مثل سرکشی و بازدید دوره ای، بازرسی سرویس فصلی و ... می باشد.