تازه های کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

ردیفعناوین
1اصول پرستاری کوزیر2018
2مفاهیم و نظریه پرستاری
3آموزش مراقبت از خود دربیماران همودیالیز
4بانک سوالات استخدامی
5بانک سوالات ارشد پرستاری
6بانک سوالات دکترای پرستاری
7کتاب جامع فوریت های پرستاری
8مفاهیم و نظریه های پرستاری
9تشخیص های پرستاری ناندا
10بانک سوالات استخدامی
11درسنامه جامع پرستاری
12دستنامه بالینی داخلی جراحی برونر
13اصول تغذیه کراوس
14بیماری های خونی سیسیل
15550سوال RNپرستاری
16سرطان
17اصول ژنتیک سرطان
18تغذیه و سرطان
19هندبوک آموزش به بیمار
20درسنامه جامع زبان ارشد لزگی
21مفاهیم و نظریه های کاربردی پرستاری
22گایدلاین پوست
23گایدلاین ارتوپدی
24گایدلان فارماکولوژِی
25گایدلاین قلب
26درسنامه جامع رادیولوژی
27علم رادیولوژی بوشانگ
28بهداشت پرتوها
29روش های تصویر برداری مریل
30راهنمای کارآموزی
31تکنیکهای پرتونگاری
32کتاب جامع فوریت های پرستاری
33مجموعه آزمونهای ارشد پرستاری
34KOZIER FUNDAMENTAL OF NURSING
35BRUNNER TEXTBOOK OF NURSING
36MOSBY NURSING DRUG
37BRAUNWALD HEART DISEASE
38ATLAS OF RADIOGRAPHIC MERILL
39WORKBOOK RADIOGRAPHY MERILL
40DIAGNOSTIC IMAGING GYNECOLOGY
41DIAGNOSTIC IMAGING OBSTETRIC
42DIAGNOSTIC IMAGING NECLAR MEDICINE
43DIAGNOSTIC IMAGING MUSCULAKELETAL
44DIAGNOSTIC IMAGING SPINE
45DIAGNOSTIC IMAGING GENITOUINARY
46DIAGNOSTIC IMAGING INTERVENTIONAL
47DIANOSTIC IMAGING ORAL AND…
48DIAGNOSTIC IMAGING BRAIN
49DIAGNOSTIC IMAGING GASTRONTEIOLOGY
50DIAGNOSTIC IMAGING PEDIATRIC
51DIAGNOSTIC IMAGING PEDIATRIC NEUROLOGY
52DIAGNOSTIC IMAGING MUSCULOSKETAL
53SONOGRAPHY PRINCIPLES AND…
54CT TEACHING MANUAL
55SONOGRAPHY INTRADUCTION
56HARRISON 2018
57NEOFAX
58MILLER ANESTHESIA