جمعدار اموال

بیمارستان امام رضا(ع)

  • پیگیری و هماهنگی اختصاص شماره و نصب بر چسب اموالی تعیین شده توسط مرکز
  • ثبت کامل مشخصات اموال در دفاتر
  • تهیه و تنظیم صورتحساب اموال اسقاط و مازاد و ارسال آن به مدیریت مالی
  • تهیه و تنظیم صورتحساب اموال خریداری شده در شش ماهه اول و دوم هر سال
  • پیگیری و هماهنگی مجوز صدور اموال از مرکز
  • مطابقت اجناس موجود با لیست اموال تحویل داده شده به افراد در واحدها
  • تهیه و تنظیم دفتر اموالی دولتی