خدمات

بیمارستان امام رضا(ع)

امور محوله تنظیفکار که در تعهد پیمانکار می باشد عبارتند از :

1- شستشوی کامل کف طبقات به صورت مداوم

2-نظافت مداوم طبقات شامل تی،جارو،گردگیری،آماده کردن چای و شستشوی ظروف،تمیز کردن میزها و کمدها

3-شستشو و تمیز کردن شیشه ها و پارتیشن

4-شستشو و تمیز کردن اتاق های معاینه و بستری طبق استاندارداهای موجود.

5-جابه جایی وسایل واحدها بنا به درخواست واحد مربوطه

6-جمع آوری کاغذ باطله کل ساختمان،حمل به انبار و سپس حمل به خارج ساختمان

7-حمل میز و صندلی هنگام برگزار جشن ها و مهمانی ها

8-سمپاشی ماهیانه کل ساختمان

9-همکاری در ساعات پیش بینی نشده و خارج از روال در حوادث غیرمترقبه

10-همکاری با واحد تأسیسات در کارهای ساختمان اعم از تمیز کردن فن کوئل و ...

11-شستشو و تمیز کردن راهروها و دیوارهای طبقات به صورت مداوم

12-شستشوی هر هفته یکبار راه پله های اصلی

13-شستشو و تمیز کردن مداوم سرویس بهداشتی با مواد مخصوص

14-همکاری کامل با واحد فرهنگی ساختمان در مراسم مختلف و جشن ها از جمله آذین بندی،پخش شیرینی ،شکلات و نصب بنرهای فرهنگی

15-انتقال اجناس خریداری شده به انبار و انتقال وسایل از انبار به واحدها

16-شستشو و تمیز کردن وسایل و تجهیزات اتاق های تشخیصی و درمانی براساس استانداردهای موجود

17-جمع آوری زباله های عفونی و غیرعفونی به صورت مداوم