تاریخچه کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

تاریخچه

در شهریورماه ۹۵ به همت خیر محترم حاج یونس راستی لاری(پایابی) افتتاح وبنام پسرایشان شادروان فاضل راستی لاری(پایابی) نام گذاری شده است. این کتابخانه به گونه یک جریان زنده و پویا می ماند که انواع مواد چاپی و غیرچاپی به کتابخانه وارد شده وپس از سازماندهی در اختیار مراجعه کننده قرار میگیرد. کتابخانه بیمارستان امام رضا(ع)درطبقه دوم ساختمان واقع است .