تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه

اطلاع رسانان و کتابداران  از ابزار "نیازسنجی" برای تعیین و تبیین نیازهای اطلاعاتی کاربران، بهره برداری می کنند. به طورکلی نیازسنجی اطلاعاتی از مسئولیتهای مهـم کتابخانه و بخش مجموعه سازی مـی باشـد. زیـرا اصـولا تهیـه منـابع اطلاعـاتی بایـد براسـاس نیازهـای اطلاعـاتی اعضای کتابخانه باشد . هرگونـه سـهل انگـاری یـا اشـتباه در شــناخت نیازهــای اطلاعــاتی منجر بــه تهیــه منــابعی می گـردد کـه نـه تنهـا تقاضـایی ازطـرف جامعـه اصـلی کتابخانه برای آنها وجودنخواهدداشـت ،بلکـه هزینـه هـای خرید چنین منابعی و هزینـه سـازماندهی ، آمـاده سـازی، نگهداری ،فضا و سایر هزینه های نامربوط و اضافی را نیـز بـه کتابخانه تحمیل خواهد کردبنــابراین شناســایی وتــشخیص نیازهــای اطلاعــاتی استفاده کننـدگان کتابخانـه هـا از آن جهـت از ضـرورت و حساسیت خاص وبالایی برخوردار است که بـا وجود حجـم روز افزون اطلاعات و هزینه سنگین تهیه منـابع اطلاعـاتی از یـک سـو و کمبـود منـابع مـالی از سـوی دیگـر، هـیچ کتابخانه ای نمی تواند تمامی منابع اطلاعاتی را در یک جا گردآورد. از ایـن رو لازم اسـت نیازهـای اطلاعـاتی واقعـی جامعه استفاده کننده به درستی مشخص گـردد تـا بتـوان مناســـب تـــرین منـــابع اطلاعـــاتی راگـــزینش کـــرددر راستای تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه بیمارستان، هر ساله فرم نیازسنجی توسط تعدای از اعضاء تکمیل و مورد بررسی و پایش قرار میگیرد.