شناسايي و تجزيه و تحليل نياز كاربران كتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

انجام شناسایی و تجربه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه

کتابخانه در بیانیه ای مکتوب گروه های مختلف کاربران و ذینفعان را شناسایی می کند. این بیانیه به کارکنان و کاربران کتابخانه ابلاغ شده و به طور منظم بررسی می شود. بنابراین هر گروه یا شخصی که بتواند بر دستاوردهای کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی تأثیر بگذارد یا تحت تأثیر آن قرار بگیرد، به عنوان ذینفع محسوب می شود. در کتابخانه بیمارستان پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، بیماران و خانواده آنها، دستیاران،

دانشجویان و سایر کارکنان به عنوان کاربران بالقوه کتابخانه محسوب می شوند

خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی برنامه راهبردی مکتوب دارد؛ که به طور منظم اطلاعات موردنیاز کاربران و ذینفعان را تشخیص، ارزیابی، تجزیه و تحلیل می کند، تا در نتیجه، منابع و خدمات مؤثری را متناسب با نیازهای آنان فراهم کند و کیفیت خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی توسعه پیدا کند

روش هایی که برای تشخیص، ارزیابی، تجزیه و تحلیل نیازهای کاربران استفاده می شوند شامل موارد ذیل می باشند ولی محدود به این موارد نیستند:
الف- گروه های بحث؛
ب- بررسی ها یا نظرسنجی؛
پ- جمع آوری اطلاعات و تحلیل آماری؛
ت- بودجه؛
ث- برنامه های راهبردی سنوات گذشته؛

ج- مشورت باکارکنان ارشدودیگرنمایندگان کاربران                          ؛
چ- مستندات