دفتر بهبود کبفیت

بیمارستان امام رضا(ع)

 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاري مدیران میانی
 • همکاري با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان
 • تدوین گزارش سالیانه از نیاز هاي آموزشی کارکنان
 • طراحی و پایش و اجراي برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
 • تدوین و اجراي خط مشی هاي دستیابی به حقوق گیرنده گان خدمت
 • برقراري تعامل مناسب ورعایت سلسله مراتب اداري
 • توزیع فرم هاي داده هاي شاخصها به بخشها و پیگیري نتایج آن ها
 • تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح ارتقاء کیفیت خدمات سرپایی وارسال آن به کمیته مدیریت اجرایی
 • تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایج ان به کمیته مدیریت اجرایی
 • تجزیه و تحلیل فرم هاي رضایت شخصی بیماران و ارسال نتایج ان به کمیته مدیریت اجرایی