رادیولوژی

بیمارستان امام رضا(ع)

رادیولوژی

در بخش راديولوژي انواع راديوگرافيها ماموگرافي و سونوگرافي  وسی تی اسکن جهت بيماران بستري و سرپايي انجام مي گردد. راديوگرافيها شامل ساده و رنگي است كه در نوع رنگي از ماده حاجب خوراكي يا تزريقي و يا هردو ( در سي تي اسكن ) استفاده مي شود. گرافيها و سي تي هاي رنگي احتياج به آمادگي و آزمايشاتي دارند كه دستورالعمل و آموزشهاي لازم از قبل به بيمار داده مي شود. گزارشهاي تمامي خدمات اورژانس و همچنين سونوگرافيها بلافاصله پس از انجام و در غير اينصورت يك و يا كمتر از يك هفته آماده مي گردد.