سازمان نظام پزشکی

بیمارستان امام رضا(ع)

این سازمان تاکنون بر جامعه نظام پزشکی (پزشک، دندانپزشک، داروساز، متخصصین علوم آزمایشگاهی، ماماها، لیسانسه های پروانه دار ( شامل بینایی سنج، فیزیوتراپ، شنوایی سنج ) که در سه شهرستان لارستان، خنج و گراش حضور و فعالیت دارند اشراف داشته که در انتخابات امسال گراش از این سازمان منفک شده و سازمان مستقلی را تشکیل داده اند.

محل فعلی سازمان نظام پزشکی لارستان ( از بدو تأسیس ) بیمارستان امام رضا(ع) می باشد. لازم به ذکر است ساختمان اصلی سازمان خارج از مرکز درمانی میباشد.

سازمان نظام پزشکی شهرستان ها مانند لارستان مراکزی مستقل و فقط زیر نظر سازمان نظام پزشکی کل در تهران میباشند. البته شوراهای هماهنگی استانی برای فعالیت هماهنگ سازمانهای شهرستانها هم در قانون پیش بینی شده اند.

هدف از تشکیل سازمان نظام پزشکی که یک ارگان صنفی بزرگ و NGO می باشد، رسیدن به دو مقصد است. یکی حفظ حقوق اعضاء جامعه پزشکی (همه کسانی که در بالا ذکر شد) در مقابل دستگاههای ذیربط و در شرایط مختلف جامعه  و قوای مختلف مقننه، مجریه، قضائیه و تعامل با این سه رکن اصلی اداره جامعه در حل مسائل فی ما بین، و همکاری با ساختار وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در همه امور محوله، حفظ صیانت جامعه پزشکی و سعی در اشاعه اخلاق و معنویت در بین جامعه پزشکی و ... است. مقصد دوم حفظ حقوق مردم در برابر جامعه پزشکی و خدماتی که به آنها ارائه میگردد است. مطمئناً این راه دشواری است چون تمام کسانی که به آنها درمانی عرضه میگردد از نحوه یا نتیجه درمانی خود کاملا راضی نمی باشند. در نتیجه چالش هایی متنوع و اکثرا پیچیده در این بین با هم پیدا می کنند . سازوکار های متفاوتی در سطوح مختلف (دادگستری پزشکی قانونی دائره نظارت بر درمان و ...) در حل مسائل فعالیت داشته که یکی از اصلی ترین مراجع حل چالش ها درمانی، قسمتی از بدنه سازمان به نام هیئت های رسیدگی به تخلفات پزشکی است.

به طور خلاصه می توان گفت دریافت کنندگان خدمات درمانی می توانند طی مراحل قانونی که وجود دارد از انجام دهندگان آن خدمات به سازمان نظام پزشکی شکایت نموده و این هیئت ها با بررسی و تشکیل جلسات مختلف رای خود را صادر نموده و حقوق هر دو طرف حفظ گردد.