سنگ شکن برون اندامی

بیمارستان امام رضا(ع)

سنگ شکن برون اندامی

این بخش در واحد رادیو لوژی میباشد مسئولیت  بخش با متخصص اورولوژی میباشد بیماران جهت اخذ نوبت وانجام سنگ شکن  با نامه متخصص به این واحد مراجعه مینمایند .