سوپروایزر HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی)

بیمارستان امام رضا(ع)

شرح وظایف سوپروایزر HIS یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار اطلاعات بیمارستانی

  • آموزش HIS
  • برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان
  • آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .
  • تعریف بانکهای اطلاعاتی خاص آن بیمارستان .
  • ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهاي مجموعه.
  • اعلام گزارش خرابی و نقص به کمیته HIS و پی گیری رفع آن از طريق مسئول مربوطه.
  • نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری رفع آن از محل تامین.
  • تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.
  • تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان .