مدارک پزشکی

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران ،پزشکان و مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استاندارها با اهداف اختصاصی که این اهداف  به 3نوع فعالیت تقسیم می گردد:

فعاليت هاي واحد آمار

 • تهیه شاخصهای اماری مانند درصد اشغال تخت ، تخت روزکل و ... به تفکیک بخش وماه
 • وارد نمودن داده هاي اماري در سامانه آواب و سامانه قاصدک
 • ارائه آمارفوت شدگان بصورت ماهيانه
 • ارسال آمار روزانه و شاخص های اورژانس به پایگاه اورژانس
 • تهیه امارهای کلینیکی وپاراکلینیکی بصورت روزانه و ماهيانه

فعاليت هاي واحد کدگذاري

 • کدگذاری پرونده های پزشکی بیماران بر اساس کتاب ICD10
 • ثبت کلیه کدها در برنامه HIS
 • همکاری در انجام پژوهشهاي پزشکي در بيمارستان و ساير مراکز علمي

 

فعاليت هاي واحد بايگاني

 • بايگاني پرونده هاي بستري
 • تفکيک پرونده هاي سابقه دار و جديد
 • پوشه گذاری وشماره زدن و پشت نويسي پوشه ها بطور منظم و دقيق
 • پاسخگویی به ارباب رجوع طبق سلسله مراتب قانوني