مدیریت حسابداری

بیمارستان امام رضا(ع)

 • مدیریت در اولویت بندی هزینه ها
 • مدیریت در مطابقت هزینه ها با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشکده
 • پاسخگویی به حسابرس و دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دانشکده
 • مدیریت بر منابع مالی و تلاش در جهت وصول مطالبات
 • مدیریت بر واحد درآمد ( صندوق پذیرش – تسویه و ترخیص – سوپروایزور کامپیوتر و ارسال اسناد سرپایی و بستری )
 • ارجاع بخش نامه های رسیده به زیر مجموعه و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تعامل و مشاوره با ریاست بیمارستان در اتخاذ تصمیمات کلان
 • تأمین اعتبار خریدهای غیر اموالی بیمارستان
 • مسئولیت تهیه آمار ماده 92 ارسالی هر ماه به وزارتخانه
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت رئیسه و هیأت عالی نظارت بر نظام نوین
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف زیر مجموعه و کسب رضایت و احترام به ارباب رجوع
 • مدیریت و نظارت بر اجرای حسابداری تعهدی در جهت اهداف وزارت خانه
 • کنترل قراردادهای بیمارستان
 • نظارت بر ثبت onlineتصادفات در سامانه معاونت سلامت و درآمد در سامانه ثبت درآمدهای دانشگاهها ، معاونت توسعه ، برنامه ریزی وزارت خانه