مدیریت منابع انسانی

بیمارستان امام رضا(ع)

 • تهيه احکام كارگزيني از قبيل : احكام انتقال (ورودی و خروجی) مرخصي بدون حقوق ، مرخصی زایمان ، ارتقاء گروه (رتبه و طبقه )،صدور احکام پرسنلی
 • بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي
 • آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل
 • تهيه گزارشات آماري
 • انجام امور بيمه کارکنان (بیمه عمر و بیمه تکمیلی و بیمه اولیه استخدام که شامل بیمه تامین اجتماعی و خدمات کشوری میباشد)
 • پيگيري امور مربوط به استخدام كاركنان ( استخدامي جديد الورود ،طرحی و ضریب کا نیروی انسانی و پيام آوران بهداشت )
 • انجام امور بازنشستگي كاركنان (نامه ذخیره مرخصی و پاداش پایان خدمت و صدور کلیه احکام مربوط به بازنشتگی ) و فوت .
 • شرکت در جلسات نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغيير عنوان ، طرح تكريم ارباب رجوع و پيگيري مصوبات جلسات
 • انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان و ثبت مرخصی پرسنل به صورت روزانه در سیستم
 • تهيه و تكميل برگه هاي جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تغیير عنوان
 • انجام امور مربوطه به گزينش كاركنان
 • كنترل ورود و خروج پرسنل( با استفاده از سیستم جامع کنترل تردد یا Timex)
 • پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تاخیر در ورود و تعجیل در خروج دارند
 • بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنلو رسیدگی به پرونده های کارکنان
 • نظارت بر رعايت شئونات اسلامي در محيط كارواخذ تعهدات مربوطه از پرسنل تازه وارد
 • پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز مرکز با توجه به پستهاي بلاتصدي
 • انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد
 • به روز رسانی سیستم های رشد ، اتوماسیون اداری ، آواب ،کارمند ایران