معاونت آموزشی

بیمارستان امام رضا(ع)

این واحد شامل دفتر کار معاون آموزشی   کارشناس آموزش و کتابخانه می باشد همچنین  دفتر امور پژوهشی ،رسیدگی به شکایات و بررسی نظام پیشنهادات در این واحد مستقر می باشد.

معاون آموزشی ,کارشناس آموزش وکتابداردر این واحد مشغول بکارند .

معاون آموزشی با پیشنهاد ریاست بیمارستان و با ابلاغ ریاست دانشکده علوم پزشکی انتخاب می گردد.

اهم فعالیتهای معاونت آموزشی:

اجرای برنامه اعتبار سنجی بیمارستانهای آموزشی:

 1. عقد قرارداد و تفاهم نامه با دانشکده های تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی
 2. نظارت بر برنامه های کارآموزی و کارورزی دانشجویان ارسالی و تایید شده از نظر تداخل توسط دانشکده علوم پزشکی و ارسال آن به بخشهای مربوطه
 3. نظارت بر عملکرد آموزشی دانشجویان
 4. اجرای دوره توجیهی آموزش فراگیران جدید
 5. اجرای برنامه های راند متخصصین ، گزارش صبحگاهی ، ژورنال کلاب ، CPC با حضور فراگیران
 6. ثبت آموزشهای درون بخشی فراگیران
 7. کوشش در جهت رفع مشکلات آموزشی دانشجویان
 8. نیازسنجی آموزش پزشکان و برگزاری کارگاه های آموزش مورد نیاز در بیمارستان جهت ارتقاء توانمندی پزشکان
 9. بکارگیری روش های جدید آموزش و یادگیری
 10. تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز
 11. فراخوان و آموزش گروه پژوهش
 12. پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش در گروه ها و بخش های مختلف بیمارستان و ارائه بازخورد لازم به مراجع زیرربط
 13. نظارت بر اجرای موازین اسلامی و حرفه ای و رعایت اخلاق پزشکی توسط فراگیران در بخش
 14. برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه، دانشکده پزشكي و بيمارستان
 15. هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني
 16. انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخشها ي بيمارستان در حيطه آموزش باليني
 17. تایید طرحهای پژوهشی فراگیران در کمیته اخلاق پزشکی
 18. تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها
 19. نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان
 20. نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).
 21. نظارت بر وضعیت
 22. تجهيز مرکز مهارتهای بالینی و برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.
 23. معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي.
 24. برنامه‌ریزی سالیانه فعالیت‌های آموزشی و تشکیل کمیته‌های آموزشی و پژوهشی ، اخلاق پزشکی بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و کنترل و نظارت به منظور پایش و ارزشیابی آن‌ها
 25. پیشنهاد طرح‌های مربوط به بهینه کردن تکنولوژی و امکانات آموزشی به مقام ذی‌ربط و تعیین هزینه لازم جهت درخواست بودجه آنها
 26. نظارت و ارزیابی کیفیت آموزشی در بخش‌های آموزشی ونحوه کاربرد امکانات در بخش‌های مذکور
 27. نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی و ایجاد محیط مناسب و فضاهای آموزشی و همچنین امور رفاهی آموزش‌گیرندگان و انطباق آن‌ها با مقررات آموزشی
 28. کنترل معرفی‌نامه‌های افراد آموزش‌گیرنده و معرفی به بخش‌های آموزشی بیمارستان‌ها با توجه به ضوابط و استانداردهای وجود دارد.
 29. ارتباط و هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط و تنظیم گزارش فعالیت‌های آموزشی بیمارستان جهت انعکاس به مراجع مسئول
 30. همکاری و هماهنگی با اداره آموزش مداوم و ضمن خدمت دانشکده علوم پزشکی در اجرای سمینارها و کارگاههای آموزشی
 31. نظر سنجی از فراگیران در رابطه با آموزشهای بالینی و ارسال نتایج به معاونت آموزشی دانشکده
 32. نظرسنجی از سرپرستاران و بیماران در مورد اخلاق حرفه ای فراگیران و مربیان و استفاده از آن در برنامه های آموزشی
 33. رسیدگی به شکایات مراجعین، پرسنل، دانشجویان و اساتید

بررسی پیشنهادات پرسنل ، فراگیران ، اساتید و مراجعین