معرفی واحد توسعه آموزش بالینی معاونت آموزشی

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

واحد توسعه آموزش بالینی

 

رسالت

دفتر توسعه آموزش به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش، معاونت آموزشی دانشگاه و وزار ت متبوع به طور عمده به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید ، ارزشیابی وآموزش مداوم می پردازد.

اهداف واحد توسعه آموزش بالینی
·
بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی
·تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی
·فرایند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن
·هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش در حوزه آموزش
·جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقه مند
·هدایت وارتقاء کیفی آزمون های تئوری و عملی
·تقویت برنام های آموزش مداورم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی

1-کسب دستور و برنامه کار از معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز و ارائه گزارش های 3 ماهه به  معاونت آموزشی.

2-مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای گروه های آموزشی.

3-همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در واحد مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها .

4-هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشگاه.

5-برنامه ریزی در خصوص به روزرسانی کلیه اطلاعات صفحات وب مرکز قسمت معاونت اموزشی و پژوهشی.

6-جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی، طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی گروههای مختلف.

7-مکاتبه و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی اموزش در مرکز با همکاری کلیه گروههای آموزشی.

8-همکاری با مرکز تحقیقات توسعه بالینی در اجرای پژوهش.

9-راهبری و مشارکت در اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی.

10-برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستا ن در چارچوب سیاست ها و برنامه های ، دانشکده علوم پزشکی  و بیمارستان.

11-ارتقای توانمندیهای اعضاء هیئت علمی بیمارستان در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیئت علمی)، روشهای تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.

12-هدایت کمیته های آموزشی، بخشها و گروههای بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی،  اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، بکارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی.

13-پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط.

14-انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخشها، گروههای آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی.

15-هدایت و نظارت بر فعالیتهای آموزشی اساتید، دانشجویان و گروههای آموزشی بیمارستان.