معرفی و شرح وظایف معاونت آموزشی

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

معرفی :

دفتر معاونت آموزشی واقع در طبقه اول  بیمارستان واقع می باشد.آقای دکتر آزادگان متخصص اطفال و نوزادان معاون آموزشی این مرکز می باشند. ساعت حضور ایشان در دفتر جهت ملاقات حضوری فراگیران با ایشان به صورت هفتگی در سایت و روی درب اطاق مشخص می باشد .جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی فراگیران عزیز می توانند به صورت تلفنی یا حضوری با کارشناس دفتر هماهنگی نمایند.

تلفن دفتر معاونت آموزشی :  7-52242103   داخلی : 389

ادرس ایمیل : Edu.emamrezahos@larums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد معاونت آموزشی :

مدیریت آموزشی بیمارستان و مشخص نمودن ماموریت ، چشم انداز ، اهداف آموزشی و پژوهشی بیمارستان.

  • تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در راستای تحقق اهداف آموزشی بیمارستان.
  • پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی از طریق نظام مدون.
  • همکاری و تعامل با اعضای هیات علمی دانشکده ها و فراگیران بالینی در جهت ارتقاء آموزش بالینی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به بیماران.
  • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی؛
  • طراحی برنامه مکتوب و مشخص برای آشضنایی فراگیران در رده های مختلف با محیط آموزشی ، اعضای هیات علمی ، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوری، ایمنی ، بهداشت، رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی ، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان و پرسنل پرستاری.
  • مدیریت تسهیلات ، فضا و امکانات ، تجهیزات ، منابع مالی و انسانی ، آموزشی، پژوهشی
  • حمایت و همکاری در آموزش فراگیران در بخش های اورژانس و پاراکلینیک
  • تدوین برنامه ها و فرایندهای آموزشی در عرصه درمانگاه و بخش های بستری.
  • نظارت بر رعایت حقوق بیمار در فرایندهای آموزشی.