منشور حقوق بیمار

بیمارستان امام رضا(ع)

manshoor-bimar