مهندسی تجهیزات پزشکی

بیمارستان امام رضا(ع)

واحد مهندسي پزشكي بيمارستان به عنوان متولي در ارتباط با مهندسي تجهيزات پزشكي  ايجاد شده است در اين واحد تمامي امور مربوط به دستگاههاي پزشكي و فعاليت هاي مربوط به مهندسي تجهيزات پزشكي از جمله شناسنامه تجهيزات پزشكي در سيستم جامع نرم افزاري مهندسي پزشكي موجود مي باشد و در تمامي بخش هاي بيمارستان اين اطلاعات قابل رويت است. از جمله اهم فعاليتها عبارتند از:

  • استقرار سيستم مديريت تجهيزات پزشكي به صورت اتوماسيون نرم افزاري
  • استقرار سيستم ارسال و آرشيو تصاوير پزشكي PACS و ايجاد استانداردهاي مرتبط با تصاوير راديولوژي و دستگاههاي ديجيتال راديولوژي
  • سيستم بازديد دوره اي تجهيزات پزشكي و نگهداري پيشگيرانه تجهيزات پزشكي PM  ، انجام كليه تعميرات دستگاه هايي كه خارج از پوشش گارانتي يا تعهد شركت نمايندگي مي باشند.
  • انجام كنترل كيفي و مقايسه عملكرد دستگاهها با نمونه استاندارد (كاليبراسيون) كه به صورت دوره‌اي انجام مي گردد و مستند سازی تمامي گزارشات كاليبراسيون بصورت نرم افزاري و گزارش مكتوب
  • نظارت بر عملكرد شركت هاي تجهيزات پزشكي در رابطه با نصب دستگاههاي جديد و همچنين  تعميرات انجام شده در داخل و خارج بيمارستان و بررسي كمي و كيفي گزارشات ارائه شده و همچنين هزينه كرد دستگاهها مطابق ضوابط جاري اداره كل تجهيزات پزشكي – وزارت بهداشت
  • انجام مطالعات فرا بخشي در ارتباط با چگونگي كارايي دستگاههاي موجود در بيمارستان و ارزيابي ميداني و موثر بودن استفاده از آنها
  • انجام آموزش چگونگي عملكرد و اپراتوري دستگاههاي پزشكي موجود در بخش هاي عمومي،  ويژه، اتاق هاي عمل و بخش هاي ديگر بيمارستان به كاربران به صورت روتين يا  براساس درخواست بخش‌ها
  • برنامه ريزي و پيش بيني جايگزيني دستگاههاي قديمي بيمارستان با دستگاه هاي جديد و مورد نياز تخصص هاي موجود در بيمارستان
  • تدارك و برنامه ريزي دستگاههاي مورد نياز آينده و انجام مراحل خريد و كارشناسي و همچنين نياز سنجي  دستگاه ها و تهيه جداول مقايسه‌اي فني جهت ارائه به كميسيون خريد بيمارستان