نظام پرستاری

بیمارستان امام رضا(ع)

نظام پرستاری واحدی مستقر در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) لار است که کلیه پرستاران منطقه و بیماران دیالیزی را تحت پوشش خود قرار می دهد  .

  • ثبت نام از پرستاران فارغ التحصیل و پرسنل پرستاری در نظام پرستاری جهت حمایتهای مادی و معنوی پرستاران
  • تسهیل بیمه نمودن پرسنل پرستار، ماما، بیهوشی و فوریتهای پزشکی ( این بیمه جهت بیمه مسئولیت می باشد .