نماینده سازمانهای بیمه گر

بیمارستان امام رضا(ع)

  • کسب خط مشی و آخرین دستورالعمل ها از مقام مافوق
  • مراجعه روزانه به پذیرش بیمارستان
  • رؤیت بیمار و تطبیق مشخصات بیمار
  • صدور و تکمیل معرفی نامه بیمارستان
  • بازدید روزانه از بیماران، پیگیری اقدامات و تأیید خدمات
  • مساعدت و راهنمایی بیماران
  • تهیه آمار بیمه شدگان و تأیید تاریخ ترخیص
  • رسیدگی فنی پرونده های بیمارستانی – اسناد بستری – اتاق عمل
  • رسیدگی فنی نسخ ویزیت و خدمات سرپایی پزشکلن
  • تأیید داروهای بیمارستانی