واحد تدارکات

بیمارستان امام رضا(ع)

  • استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مافوق
  • بررسی و چک کردن کلیه فاکتورهای خرید و هزینه و ثبت آن در سیستم
  • ثبت صورتحسابهای فصلی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ( کلیه سندهای انبار مرکزی – انبار دارویی و همچنین سندهای خرید و هزینه )
  • لیست گیری کلیه اسناد هزینه خارج از شمول مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و تأییدی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و سپس صادر شدن سند
  • ثبت قبوض برق – آب – تلفن و گاز مربوط به مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) – پرسنل طرحی و پزشکان متخصص در سیستم و ارائه به امور مالی جهت پرداخت