چشم انداز کتابخانه

چشم انداز کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

چشم انداز کتابخانه

با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در سالهای اخیر،رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت آموزشی و تحقیقاتی در تمامی زمینه ها و افزایش نیاز اطلاعاتی کادر درمانی در حوزه خدمات بیمارستانی ،ایجاد تحول در امکانات ،خدمات وفضای کتابخانه ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.لذا کتابخانه شادروان فاضل راستی لاری بیمارستان امام رضا(ع)مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و نسبت به تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور موثر و سازنده اقدام نماید.

 

 

اهداف و ماموریت کتابخانه

  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید،دانشجویان و کارکنان
  • فراهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز کاربران
  • راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع
  • اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوط