ارتباط با ما

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

آدرس

فارس، لارستان –بلوار دکتر دادمان – مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)-طبقه دوم مرکز کلینیک هاشمی زاده

تلفن

071-52255609

داخلی 260

پست الکترونیک

hosplib@larums.ac.ir

دورنگار

071-52251020

map1