دفترچه تماس

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان
۱ مرکز تلفن ۰-۳۰۰
۲ دفتر سرپرستی ۳۰۱
۳ ریاست ۳۰۲
۴ مدیریت ۳۰۳
۵ داروخانه 304-334-414
۶ دبیرخانه ۳۰۵
۷ دفتر پرستاری ۳۰۶
۸ امورمالی ۳۰۷
۹ امورمالی ۳۰۸
۱۰ امورمالی-امین اموال ۳۰۹
۱۱ سوپروایزر HIS – تصادفات ۳۱۰-۳۹۷
۱۲ منشی دفترپرستاری ۳۱۱
۱۳ کارگزینی ۳۱۲
۱۴ مدارک پزشکی ۳۱۳
۱۵ تغذیه 314
۱۶ ------ ۳۱۵
۱۷ روابط عمومی ۳۱۶
۱۸ ------ ۳۱۷
۱۹ مددکار اجتماعی-بهداشت محیط ۳۱۸
۲۰ امین اموال ۳۱۹
۲۱ درآمد ۳۲۰
۲۲ بهبود کیفیت ۳۲۱
۲۳ نظام پرستاری ۳۲۲-۵۲۲۵۲۱۱۱
۲۴ ----- 323
۲۵ نماینده بیمه ۳۲۴
۲۶ حسابداری – ترخیص ۳۲۵
۲۷ پذیرش ۳۲۶
۲۸ فروشگاه ۳۲۷
۲۹ زایشگاه ۳۲۸
۳۰ زایشگاه ۳۲۹
۳۱ تاکسی تلفنی ۳۳۰
۳۲ نگهبانی سالن ۳۳۱
۳۳ تجهیزات ۳۳۲
۳۴ مهندسی پزشکی ۳۳۳
۳۵ انبار داروخانه ۳۳۵
۳۶ دیالیز ۳۳۶
۳۷ آزمایشگاه ۳۳۷
۳۸ آزمایشگاه ۳۳۸
۳۹ رادیولوژی ۳۳۹
۴۰ رادیولوژی ۳۴۰
۴۱ سنگ شکن ۳۴۱
۴۲ CT-SCAN ۳۴۲
۴۳ MRI ۳۴۳
۴۴ اورژانس- پذیرش ۳۴۴
۴۵ اورژانس- پزشک-تریاژ ۳۴۵-۴۱۶
۴۶ ترخیص ۳۴۶
۴۷ اورژانس- نگهبانی ۳۴۷
۴۸ اورژانس ۳۴۸
۴۹ اورژانس ۳۴۹
۵۰ میز خدمت ۳۵۰
۵۱ …… ۳۵۱
۵۲ …… ۳۵۲
۵۳ …… ۳۵۳
۵۴ …… ۳۵۴
۵۵ …… ۳۵۵
۵۶ …… ۳۵۶
۵۷ …… ۳۵۷
۵۸ …… ۳۵۸
۵۹ …… ۳۵۹
۶۰ …… ۳۶۰
۶۱ اطاق عمل- پذیرش ۳۶۱
۶۲ اطاق عمل- پذیرش ۳۶۲
۶۳ اطاق عمل- ریکاوری ۳۶۳
۶۴ بخش جراحی ۳۶۴
۶۵ بخش جراحی ۳۶۵
۶۶ جراحی – ملاقاتی ۳۶۶
۶۷ بخش داخلی ۳۶۷
۶۸ بخش داخلی ۳۶۸
۶۹ ------ 369
۷۰ بخش زنان ۳۷۰
۷۱ بخش زنان ۳۷۱
۷۲ بخش زنان ملاقاتی ۳۷۲
۷۳ واکسیناسیون ۳۷۳
۷۴ بخش اطفال ۳۷۴
۷۵ اطفال – پزشک ۳۷۵
۷۶ اطفال- ملاقاتی ۳۷۶
۷۷ CCU ۳۷۷
۷۸ CCU ۳۷۸
۷۹ CCU- اکوکاردیوگرافی ۳۷۹
۸۰ ICU ۳۸۰
۸۱ ICU ۳۸۱
۸۲ نوار قلب ۳۸۲
۸۳ ….. ۳۸۳
۸۴ سوپروایزر ۳۸۴
۸۵ انبار ۳۸۵
۸۶ آشپزخانه ۳۸۶
۸۷ …… ۳۸۷
۸۸ سی اس آر ۳۸۸
۸۹ رختشورخانه ۳۸۹
۹۰ تاسیسات 390-401
۹۱ تدارکات ۳۹۱
۹۲ نقلیه ۳۹۲-۴۱۳
۹۳ خیاط خانه ۳۹۳
۹۴ ----- ۳۹۴
۹۵ ----- ۳۹۵
۹۶ نگهبانی ورودی ۳۹۶
۹۷ امور تصافات ۳۹۷
۹۸ معاونت آموزشی ۳۹۸
۹۹ کارشناس رایانه (IT) ۴۰۰
۱۰۰ تاسیسات ۴۰۱
۱۰۱ ---- ۴۰۲
۱۰۲ PCCU ۴۰۳-۴۰۴
۱۰۳ امور شکایات ۴۰۶
انتشاراتی ۴۱۱
۱۰۴ بایگانی ۴۱۸
۱۰۵ نیرو خدماتی ۴۲۰
۱۰۶ صندوق سالن ۴۴۶
۱۰۷ NICU 450-451
۱۰۸ پاتولوژی ۴۵۲
۱۰۹ مرکز تالاسمی ۵۲۲۴۱۱۱۶
۱۱۰ درمانگاه – مرکز هاشمی زاده ۵۲۲۵۵۵۶۴ – ۵۲۲۵۵۶۰9-۵۲۲۵۵۶۰۶-
۱۱۱ نوبت دهی تلفنی ۵۲۲۴۱۰۰۱ – …….
۱۱۲ شیمی درمانی ------