دفترچه تماس

دفترچه تماس

۱ مرکز تلفن ۰-۳۰۰
۲ دفتر سرپرستی ۳۰۱
۳ ریاست ۳۰۲
۴ مدیریت ۳۰۳
۵ داروخانه ۳۰۴-۳۳۴-۴۱۴
۶ دبیرخانه ۳۰۵
۷ دفتر پرستاری ۳۰۶
۸ امورمالی ۳۰۷
۹ امورمالی ۳۰۸
۱۰ امورمالی-امین اموال ۳۰۹
۱۱ سوپروایزر HIS – تصادفات ۳۱۰-۳۹۷
۱۲ منشی دفترپرستاری ۳۱۱
۱۳ کارگزینی ۳۱۲
۱۴ مدارک پزشکی ۳۱۳
۱۵ تغذیه ۳۱۴
۱۶ —— ۳۱۵
۱۷ روابط عمومی ۳۱۶
۱۸ —— ۳۱۷
۱۹ مددکار اجتماعی-بهداشت محیط ۳۱۸
۲۰ امین اموال ۳۱۹
۲۱ درآمد ۳۲۰
۲۲ بهبود کیفیت ۳۲۱
۲۳ نظام پرستاری ۳۲۲-۵۲۲۵۲۱۱۱
۲۴ —– ۳۲۳
۲۵ نماینده بیمه ۳۲۴
۲۶ حسابداری – ترخیص ۳۲۵
۲۷ پذیرش ۳۲۶
۲۸ فروشگاه ۳۲۷
۲۹ زایشگاه ۳۲۸
۳۰ زایشگاه ۳۲۹
۳۱ تاکسی تلفنی ۳۳۰
۳۲ نگهبانی سالن ۳۳۱
۳۳ تجهیزات ۳۳۲
۳۴ مهندسی پزشکی ۳۳۳
۳۵ انبار داروخانه ۳۳۵
۳۶ دیالیز ۳۳۶
۳۷ آزمایشگاه ۳۳۷
۳۸ آزمایشگاه ۳۳۸
۳۹ رادیولوژی ۳۳۹
۴۰ رادیولوژی ۳۴۰
۴۱ سنگ شکن ۴۰۷
۴۲ CT-SCAN ۳۴۱
۴۳ MRI ۳۴۳
۴۴ اورژانس- پذیرش ۳۴۴
۴۵ اورژانس- پزشک-تریاژ ۳۴۵-۴۱۶
۴۶ ترخیص ۳۴۶
۴۷ اورژانس- نگهبانی ۳۴۷
۴۸ اورژانس ۳۴۸
۴۹ اورژانس ۳۴۹
۵۰ میز خدمت ۳۵۰
۵۱ …… ۳۵۱
۵۲ …… ۳۵۲
۵۳ …… ۳۵۳
۵۴ …… ۳۵۴
۵۵ …… ۳۵۵
۵۶ …… ۳۵۶
۵۷ …… ۳۵۷
۵۸ …… ۳۵۸
۵۹ …… ۳۵۹
۶۰ …… ۳۶۰
۶۱ اطاق عمل- پذیرش ۳۶۱
۶۲ اطاق عمل- پذیرش ۳۶۲
۶۳ اطاق عمل- ریکاوری ۳۶۳
۶۴ بخش جراحی ۳۶۴
۶۵ بخش جراحی ۳۶۵
۶۶ جراحی – ملاقاتی ۳۶۶
۶۷ بخش داخلی ۳۶۷
۶۸ بخش داخلی ۳۶۸
۶۹ —— ۳۶۹
۷۰ بخش زنان ۳۷۰
۷۱ بخش زنان ۳۷۱
۷۲ بخش زنان ملاقاتی ۳۷۲
۷۳ واکسیناسیون ۳۷۳
۷۴ بخش اطفال ۳۷۴
۷۵ اطفال – پزشک ۳۷۵
۷۶ اطفال- ملاقاتی ۳۷۶
۷۷ CCU ۳۷۷
۷۸ CCU ۳۷۸
۷۹ CCU- اکوکاردیوگرافی ۳۷۹
۸۰ ICU ۳۸۰
۸۱ ICU ۳۸۱
۸۲ نوار قلب ۳۸۲
۸۳ ….. ۳۸۳
۸۴ سوپروایزر ۳۸۴
۸۵ انبار ۳۸۵
۸۶ آشپزخانه ۳۸۶
۸۷ …… ۳۸۷
۸۸ سی اس آر ۳۸۸
۸۹ رختشورخانه ۳۸۹
۹۰ تاسیسات ۳۹۰-۴۰۱
۹۱ تدارکات ۳۹۱
۹۲ نقلیه ۳۹۲-۴۱۳
۹۳ خیاط خانه ۳۹۳
۹۴ —– ۳۹۴
۹۵ —– ۳۹۵
۹۶ نگهبانی ورودی ۳۹۶
۹۷ امور تصافات ۳۹۷
۹۸ معاونت آموزشی ۳۹۸
۹۹ کارشناس رایانه (IT) ۴۰۰
۱۰۰ تاسیسات ۴۰۱
۱۰۱ —- ۴۰۲
۱۰۲ PCCU ۴۰۳-۴۰۴
۱۰۳ امور شکایات ۴۰۶
انتشاراتی ۴۱۱
۱۰۴ بایگانی ۴۱۸
۱۰۵ نیرو خدماتی ۴۲۰
۱۰۶ صندوق سالن ۴۴۶
۱۰۷ NICU ۴۵۰-۴۵۱
۱۰۸ پاتولوژی ۴۵۲
۱۰۹ مرکز تالاسمی ۵۲۲۴۱۱۱۶
۱۱۰ درمانگاه – مرکز هاشمی زاده ۵۲۲۵۵۵۶۴ – ۵۲۲۵۵۶۰۹-۵۲۲۵۵۶۰۶-
۱۱۱ نوبت دهی تلفنی ۵۲۲۴۱۰۰۱ – …….
۱۱۲ شیمی درمانی ——